Aftale om nye finanspolitiske regler i EU

20-12-2023
Nyhed

EU’s økonomi- og finansministre er nået til enighed om nye EU-regler for landenes finanspolitik. Reglerne skal sikre sunde offentlige finanser og holdbar gæld som grundlag for stærke europæiske økonomier. Danmark har spillet en central rolle i forhandlingerne og aftalen vurderes at afspejle væsentlige danske prioriteter.

EU’s økonomi- og finansministre (ECOFIN) er i dag blevet enige om en politisk aftale om en reform af EU’s finanspolitiske regler. Reglerne skal sikre landenes efterlevelse af Traktatens krav om offentlige underskud på højst 3 pct. af BNP og en offentlig bruttogæld, der højst udgør 60 pct. af BNP eller falder tilstrækkeligt.

Den danske regering har spillet en central og konstruktiv rolle i forhandlingerne af reformen, hvor man har arbejdet for et kompromis, der sikrer den rette balance mellem ambition og realisme i reglerne.

Økonomiminister Stephanie Lose siger:

Det er utroligt positivt for Danmark og for EU, at vi er nået til enighed om en politisk aftale om en reform af de finanspolitiske regler. Der er tydelige danske aftryk i aftalen. Det gælder fx minimumskrav til reduktion af høj gæld. Det gælder også øget fleksibilitet i finanspolitikken på kort sigt, hvis man laver reformer, der styrker de offentlige finanser på længere sigt. Forhandlingerne har været svære og langstrakte, men har givet et godt resultat. Gælden er for høj og uholdbar i en række EU-lande, og det er vigtigt – også for Danmark – at der kommer styr på gælden i alle lande, så man ikke havner i nye gældskriser med negative konsekvenser i hele Europa. Danmark overholder generelt EU-reglerne, og vi kan stadig tilrettelægge dansk finanspolitik inden for rammerne af den danske budgetlov. Jeg er glad for, at det lykkedes at nå til enighed.

Reformen af de finanspolitiske regler (Stabilitets- og Vækstpagten) indebærer, at EU-landene hvert fjerde år skal fremlægge nationale mellemfristede finans- og strukturpolitiske planer, som skal godkendes i EU.

Planerne skal blandt andet fastlægge udviklingen i de offentlige udgifter mhp. at sikre, at store underskud bliver nedbragt og gælden har et moderat niveau og en holdbar udvikling. Planerne skal også redegøre for planlagte investeringer og reformer, som kan give landene mulighed for en længere tilpasningsperiode, inden høj gæld skal begynde at falde, og dermed give plads til en lempeligere finanspolitik på kort sigt, hvis reformer m.v. efterlever en række betingelser, herunder styrkelse af de offentlige finanser på længere sigt.

Landene kan få henstillinger med krav til budgetforbedringer, hvis landene har uforholdsmæssigt store underskud over 3 pct. af BNP eller ikke fører en finanspolitik, som sikrer tilstrækkelig nedbringelse af gæld over 60 pct. af BNP.

Aftalen skal teknisk udmøntes i konkrete lovtekster, og der vil være forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet, inden de nye regler kan træde i kraft.