Økonomisk Redegørelse, marts 2023

23-03-2023

Inflationen ser ud til at have toppet på tværs af lande, og bekymringen for en global recession er faldet. Men inflationen er fortsat på et højt niveau, og de pengepolitiske stramninger, der allerede er gennemført eller ventes at blive det for at bringe inflationen på niveau med de pengepolitiske målsætninger, har ført til markant højere markedsrenter. Det dæmper den økonomiske vækst.

Herhjemme er der flere tegn på, at en opbremsning er undervejs. Husholdningerne har reduceret deres forbrug, og virksomhederne melder i stigende grad om mangel på efterspørgsel. På boligmarkedet er der allerede sket et markant omslag i form af færre handler og faldende priser, hvilket både afspejler tilpasning efter et højt handelsniveau under coronapandemien og effekten af de højere renter.

Efter pæn vækst de seneste to år skønnes BNP at vokse beskedent med 0,2 pct. i år og stige moderat med 1,5 pct. i 2024, mens inflationen forventes at falde gradvist til 2,8 pct. i 2024. Udsigten til en periode med svagere vækst sker fra et højt aktivitetsniveau og en historisk høj beskæftigelse. Selv med den ventede afdæmpning må der regnes med et vist kapacitetspres i økonomien og et forholdsvis stramt arbejdsmarked. Således ventes både outputgab og beskæftigelsesgab fortsat at være positive i 2024.